MEB Özel Sürücü Kursları Direksiyon Sınavı Gözetmenlik Yönergesi

MEB Özel Sürücü Kursları Direksiyon Sınavı Gözetmenlik Yönergesi
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ
DERSİ SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı özel motorlu taşıt sürücüleri kursları direksiyon
eğitimi dersi sınavlarına, sınav yürütme komisyonlarının oluşumuna ve sınav ücretlerine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon
eğitimi dersi sınavlarını, sınav yürütme komisyonlarının oluşumunu ve sınav ücretlerinin
belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Motorlu
Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
c) Kurs: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunu,
ç) Kursiyer: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunda öğrenim gören kursiyeri,
d) Yönetmelik: Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yürütme Komisyonu
Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun oluşumu
MADDE 5- (1)Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu:
a)Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde,
b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde,
kurulur.
(2) Sınav yürütme komisyonları il/ilçe millî eğitim müdürünün onayıyla her direksiyon
eğitimi dersi sınavı için:
a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde il millî eğitim müdürünün
başkanlığında, biri il eğitim denetmenleri başkanı/millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü
ve diğeri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube
müdürü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşur. İl millî eğitim müdürünce gerek
görülmesi hâlinde komisyon başkanlığına il eğitim denetmenleri başkanı veya millî eğitim
müdür yardımcılarından biri görevlendirilebilir.
b) Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe
millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kurslara
bakmakla görevli iki şube müdürü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşur. İlçe millî
eğitim müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı millî eğitim
müdürlüğünce okul müdürlerinden seçilerek tamamlanır.
c) Büyükşehir statüsünde olan illerin il millî eğitim müdürü gerek görmesi hâlinde;
1) İlçelerde direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu başkanı olarak görev
alabilir veya il eğitim denetmenleri başkanı/millî eğitim müdür yardımcısını görevlendirebilir.
2) İlçelerde direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonuna üye olarak il millî
eğitim müdürlüğünde kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür
yardımcısı/şube müdürünü görevlendirebilir.
(3) Valilikçe gerekli görülmesi durumunda bir kamu görevlisi de komisyonda üye
olarak görevlendirilir.
(4) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda, direksiyon eğitimi dersi sınav
yürütme komisyonlarının iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimi amacıyla Bakanlık temsilcisi
de görevlendirilebilir.
Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun görevleri
MADDE 6- (1) Komisyon, sınavların belirlenen esaslara göre yürütülmesinden
sorumludur. Komisyon, Yönetmelik eki “Direksiyon Sınav Değerlendirme Formu”nda yer
alan “Sınav Esnasında Değerlendirilecek Durumlar”ın (EK-3) ve (EK-4) uygulanabileceği
sınav güzergâhını il/ilçe trafik komisyonu başkanları nezdinde girişimde bulunarak; bu
formlarda belirtilen davranışları ölçmeye uygun, sinyalize edilmiş dönel kavşak, üç veya daha
fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme
yapılmış, yaya ve okul geçitlerinin bulunması gibi özellikleri taşıyan uygun güzergâhların
adreslerini ve sınav tarihlerini belirler.
(2) Sınav bölgelerinde gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı
ve güvenlik içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
(3) Sınavla ilgili her türlü yazışmayı yapacak birimi kurar. İş hacmine göre bu birimde
görev alacak eleman sayısını (EK-1)’e göre tespit eder. Kurslar tarafından görevlendirilen
direksiyon usta öğreticisinin T.C. kimlik numarası, adı soyadı, direksiyon eğitim ve sınav
aracının plakasını Özel MTSK Modülüne girer.
(4) Sınavda görevlendirilmek üzere yeterli sayıda direksiyon eğitimi dersi sınavı
uygulama ve değerlendirme komisyonu ve her komisyon için başkan ve üyeleri belirleyerek
adlarına “Görevlendirme Formu” nu (EK-2) düzenler. Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve
değerlendirme komisyonlarının başkan ve üyelerini belirlerken; sürücü belgesi alma tarihi en
eski olan ve araç kullanarak pratik kazanmış olanlar komisyon başkanı olarak görevlendirilir.
Görevlendirilen üyeler arasında “A1”, “A2”, “C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi olan
üyelerin bulunması hâlinde bu sertifikaların sınavı için bu üyelere görev verilir.
(5) Yüz ceza puanını dolduranlara, alkollü olarak araç kullanma veya hız sınırının
aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara direksiyon eğitimi dersi
sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev verilmez.
(6) Sınavdan önce sınav uygulamaları ile ilgili direksiyon eğitimi dersi sınavı
uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri ile toplantı yapar. Üyelere hangi
kursiyerlerin sınavını yapacaklarını sınav günü sabahı bildirir. Sınavlarda sürekli olarak aynı
kişileri görevlendirmez.
(7) Kursiyerlerin, hangi gün ve saatte direksiyon eğitimi sınavına gireceklerini
kursiyerlerin önceden bildirdikleri mazeretlerini de dikkate alarak Özel MTSK Modülüne
girip belirler ve kurslara üç gün önceden bildirir. Kurslardan, kursiyerlerin belirtilen gün ve
saatte sınav yerinde hazır bulunmalarını ister. Sınavda görevli olan kişilerle direksiyon eğitim
ve sınav araçlarının sınavdan önce sınav yerinde hazır bulunmalarını sağlar.
(8) Özel MTSK Modülü üzerinden alınan; direksiyon eğitimi sınav tarihi, kursiyerlerin
T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, sınav saati, direksiyon eğitim ve sınav aracının plakası,
sınavda görev alacak usta öğreticinin T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadının yer aldığı,
ayrıca sınav günü doldurulmak üzere direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve
değerlendirme komisyonu başkan ve üyesinin bilgilerinin de yer alacağı direksiyon eğitimi
sınav takip ve sonuç listesi ile sınavda gerekli olan diğer sınav evrakının sınav saatinden önce
direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonuna ulaşmasını sağlar.
(9) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarının tamamlanmasından sonra, direksiyon eğitimi
dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından teslim edilen, direksiyon
eğitimi sınav takip ve sonuç listesindeki sınav sonuçlarını Özel MTSK Modülüne girerek bir
örneğini kurs müdürlüğüne verir, bir örneğini de millî eğitim müdürlüğünde korur. Diğer
belgeleri ise iki yıl süre ile saklar. Kurs müdürlerine, direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç
listesindeki bilgileri, Yönetmelik eki “Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt
Defteri”ne(EK-2) kaydetmelerini bildirir.
(10) Direksiyon eğitimi sınavlarını denetler, gerekli rehberliği veya müdahaleyi yapar.
(11) İl millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen il eğitim denetmenine veya diğer
sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere; sorumlu olacakları direksiyon eğitimi dersi
sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonlarını bildirerek direksiyon eğitimi sınav takip ve
sonuç listelerini verir.
Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin görevlendirilmesi ve görevleri
MADDE 7- (1)Sınava girecek kursiyer sayısı 140’ın üzerinde olan ilçelerde
direksiyon eğitimi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla her 10
direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu için en az üç yıllık
sürücü belgesi olan;
a) İki il eğitim denetmeni veya yardımcısı,
b) Yeterli sayıda il eğitim denetmeni bulunmaması durumunda, süreci kontrol etmek
ve denetlemek üzere il millî eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri bunlarında yeterli
olmaması hâlinde ilçe millî eğitim şube müdürleri ve okul müdürleri de il millî eğitim
müdürlüğünce görevlendirilir.
(2)Direksiyon eğitimi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla
görevlendirilenler sınav başlangıç saatinin 30 dakika öncesinden sınav bitimine kadar sınav
alanında bulunarak;
a) Sınavda kullanılacak direksiyon eğitim araçlarının, “H (otomobil)” ve “H
(motosiklet)” sınıfları hariç, özel amaçlı (Otomatik veya yarı otomatik vitesliler dâhil) olup
olmadığı ve çift fren, çift debriyaj (“A1”, “A2”, “F”, “H (motosiklet)” sınıfları hariç) ve tek
direksiyon sistemi bulunup bulunmadığını ayrıca aracın yedek pedallarına bastığında sesli
veya ışıklı uyarıcı alet bulunup bulunmadığını,
b) Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin,
sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip
girmediklerini,
c) Direksiyon eğitimi sınavı için belirtilen süreye her kursiyer için uyulup
uyulmadığını,
ç)Millî eğitim müdürlüğünce imkânlar dâhilinde tahsis edilen araçla sınav
güzergâhında sınav araçlarını takip ederek sınavın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını,
d)Direksiyon eğitimi sınavıyla ilgili Yönetmelik ve bu Yönergede belirtilen diğer
kurallara uyulup uyulmadığını,
e) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve
üyelerinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,
f) Sınav aracında bulunan direksiyon usta öğreticisinin direksiyon eğitimi sınav takip
ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,
g) Sınavda görevli personelin görev yerine zamanında gelip gelmediğini
kontrol eder.
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun
görevleri
MADDE 8- (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme
komisyonu başkan ve üyeleri, sınav başlangıç saatinden 30 dakika önce gerekli kontrolleri
yapmak amacıyla sınav alanında hazır bulunur.
(2)Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu; direksiyon
eğitimi dersi sınavını, kursiyerlerin alacağı sertifika sınıfına uygun araçlarla yapar.
(3) Direksiyon eğitimi dersi sınavını yaptığı kursiyerleri Yönetmelik eki “Direksiyon
Eğitimi Dersi Sınavı Değerlendirme Formu”(EK-3) veya (EK-4) e göre değerlendirir.
(4) Bütün kursiyerlerin direksiyon eğitimi sınavları tamamlandıktan sonra Özel MTSK
Modülü üzerinden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine sınav sonuçlarını
yazarak imzalar ve sınav yürütme komisyonuna teslim eder.
(5) “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavlarının akan trafikteki
bölümünde sınav güzergâhında sınav araçlarını takip ederek kursiyeri Yönetmelik eki
“Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Değerlendirme Formu” (EK-3) e göre değerlendirir.
Sınavda görev verilmeyecekler
MADDE 9- (1) Sınavda mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilenlerle yüz ceza
puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural
ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara bir daha görev verilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Ücretleri
Kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri
MADDE 10- (1) Sınavda görev alanların ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden her
yıl ocak ayında Bakanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Direksiyon eğitim dersi
sınavına girecek kursiyerler, sınav tarihinden 5 gün önce sınav ücretlerini ilçe millî eğitim
müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında açılan hesaba yatırırlar ve makbuzun bir
örneğini kursa verirler. Bu ücretin dışında kursiyerlerden direksiyon eğitimi sınavı için
herhangi bir ad altında ücret alınmaz.
Direksiyon eğitimi sınavında görev alanlara ücret ödenmesi
MADDE 11- (1) Sınav tarihinden beş gün önce kursiyer listesi ve banka
makbuzlarının birer sureti kurslarca sınav yürütme komisyonuna verilir.
(2) Sınavın yapıldığı millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek mutemet tarafından
banka hesabındaki paradan yapılacak vergi kesintileri ilgili vergi dairesine, Özel MTSK
Modülünde yer alan sınav ücreti hesaplama ekranında belirtilen miktarlardaki sınav ücretleri
de sınavda görev alanların maaş hesaplarına en geç üç iş günü içinde yatırılır.
(3) İlçelerde ve merkez ilçelerde görevlendirilen mutemet tarafından banka hesabında
kalan miktar da il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında açılan hesap
numarasına aktarılır.
(4) Bir ay içinde birden fazla direksiyon eğitimi sınavı yapılması durumunda; sınavda
görev alanların her birine ödenecek sınav ücreti en yüksek Devlet memuru brüt aylığının iki
katını geçemez.
(5) Bir sınavda;
a) Sınav yürütme komisyonu başkanına en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 60
ından,
b) Sınav yürütme komisyonu üyelerinin her biri ile sınav sürecini kontrol edecek ve
denetleyeceklere, Bakanlık temsilcisine ve Kamu görevlisine en yüksek Devlet memuru brüt
aylığının % 45 inden,
c) Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine
en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 30 undan,
ç) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme sınavlarında görev alan
şef, memur, şoför ve mutemede her sınav için en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 20
sinden
daha fazla ücret ödenmez.
(6) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından, sınav görevlilerine yapılan ödeme
listesinin bir örneği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri
dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının
uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere
yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderir.
(7) İl millî eğitim müdürlükleri hesaplarında yukarıdaki ödemelerden sonra kalan
miktar; Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak öncelikle kurslar için Bakanlıkça/Valilikçe
düzenlenecek hizmet içi eğitim giderleri ve ilin eğitim-öğretim ile ilgili diğer ihtiyaçlarında
kullanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 12-(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 08/07/2002 tarihli ve
55812 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki
Uygulamalar ile Sınav Kurulları ve Sınav Esasları, 13/01/1998 tarihli ve 50272 sayılı Makam
Oluru ile yürürlüğe giren Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Sınavlarında ve İş Makineleri
Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) Veren Kursların Sınavlarında Sınav Sorumlusu
Olarak Görev Alacak Elemanların Katılacakları Kursa Dair Yönerge ve 09/10/1997 tarihli ve
59303 sayılı Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nin Değişik 41 inci Maddesi
Gereğince Açılacak Olan Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi ile Direksiyon Eğitimi Dersi
Öğreticileri Kursu Yönergesi ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Direksiyon eğitim dersi sınavına 2013 yılında girecek
kursiyerlerden alınacak sınav ücreti Haziran 2013 ayı içerisinde belirlenir.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönerge Onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
EK-1
KURSİYER SAYISINA GÖRE SINAVLARDA GÖREV ALACAK
SINAV SÜRECİNİ KONTROL EDECEK VE DENETLEYECEK KİŞİ,
DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME KURULU,
ŞEF/MEMUR VE ŞOFÖR SAYISI
Sınava girecek kursiyer sayısı 140’tan fazla olması hâlinde sınav sürecini kontrol
edecek ve denetleyecek iki kişi görevlendirilir. Bundan sonraki her 140 kursiyer için sınav
sürecini kontrol edecek ve denetleyecek iki kişi daha görevlendirilir.
Her 14 kursiyer için direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu
bir başkan ve bir üye,
Her sınav için bir şef/memur (özel motorlu taşıt sürücü kurslarının iş ve işlemlerini
yürüten şef/memura öncelik tanınır.), şoför ve mutemet görevlendirilir.
Kursiyer sayısı 250’den fazla olması hâlinde her 250 kursiyer için bir şef/memur ve
şoför daha görevlendirilir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi