Engelli Sürücü Belgesi Sağlık Müdürlüğü Rapor İşlemleri

Engelli Sürücü Belgesi Sağlık Müdürlüğü Rapor İşlemleri. Trabzon Sağlık Müdürlüğü Engelli Sürücü Belgesi rapor işlemleri hakkında yapılan iş akış açıklaması ve bilgilendirme yazısı

Engelli birey, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlamaktadır.

Ülkemizdeki engelli vatandaşlarımıza yönelik eğitim, sağlık, ulaşılabilirlik gibi birçok
alanda birçok yasal düzenleme yapılmış olsa da, mevcut sosyal yaşam alanlarının engellilerin hareketlerini kısıtlamaktadır.Engelli bireylerin önlerindeki engellerin kaldırılabilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması, hayatlarını muhtaç olmadan devam ettirebilmeleri, toplumla uyumlu yaşamaları, üretken olmaları için eğitsel, kültürel, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması son derece önemlidir.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak özellikle toplumumuzun dezavantajlı kesimini oluşturan olan engelli Sürücü ve Sürücü Adayı vatandaşlarımız için;

- H sınıfı sürücü belge sınıfının kaldırılması ve Özel Tertibatlı Motorlu Araç
kavramının, ortaya çıkması sonrası faydalı olacağını düşündüğümüz bu bilgilendirme notu hazırlanmıştır.

17 Nisan 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Karayolları Trafik
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve 29 Aralık 2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazetede "Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve 08.01.2016 tarihli Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Sürücü Sağlık Raporu Kod Tablosu- Beyan Formu konulu resmi yazıları sonrası durumda mevcut bir sürücü belgesine sahip veya yeni Sürücü belgesi alacak vatandaşlarımızın; İlk Başvuru Yeri: Sürücü ve Sürücü Adayı/ Engelli Sürücü ve Sürücü Adayı vatandaşlarımız, ilk başvurusunu Pratisyen Tabip/Aile Hekimlerine yapacaklardır.

Genel sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı alınarak ilk muayenesi Aile Hekimi tarafından yapılan Sürücü ve Sürücü Adayının, Yönetmeliğe göre yapılan muayenesinde sürücülüğe engel hali olmayanlara muayeneyi yapan Pratisyen Tabip/Aile Hekimi tarafından uygun Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu Formu 1. ve 2. Kısmı doldurularak rapor düzenlenecektir.

Uzman Tabip Muayenesi: İlk başvuruyu değerlendiren Pratisyen Tabip/Aile Hekimlerince hakkında karar verilemeyen veya sürücülüğe engel hali olduğu düşünülen sürücü/sürücü adayının, muayene bulguları ve sevki uygun görülen uzmanlık dalları belirtilerek, ilgili uzman tabip/tabiplere yönlendirilecektir.Sevkte belirtilen ilgili uzman tabip/tabipler tarafından sürücü/sürücü adayının Yönetmeliğe uygun olarak muayenesi yapılarak, sürücülüğe engel hali olmayanlara, Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu Formunun 3. Kısmı, sürücü belgesi sınıfı ve varsa kısıtlara ilişkin kod numaraları (Sürücü/Sürücü Adayı ve Araçlara ilişkin Kod Tablosu (EK-2), (aTabipler tarafından Kullanılacak Kodlar))belirtilerek Rapor düzenlenecektir.

Uzman Hekim Muayenesinde Ehliyet İçin Muayene tanısının girilmeli, hekimin kanaatine göre “sürücü olamaz”, “birinci grup sürücü olur”, “ikinci grup sürücü olur” kutucukları işaretlenmelidir. Bu şekilde Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu Formu doldurulan Sürücü ve Sürücü Adayı/ Engelli Sürücü ve Sürücü Adayı diğer evraklarıyla beraber Emniyet Müdürlükleri Trafik Tescil Şubelerine başvurarak yeni ehliyetlerinin düzenlenmelerini talep edebileceklerdir.

Özel Tertibatlı Motorlu Araç Komisyonu Değerlendirilmesi: İlk başvuruyu
değerlendiren Pratisyen Tabip/Aile Hekimlerince, uzman tabip/tabiplerin değerlendirilmesi için sevk edilen Sürücü ve Sürücü Adayı vatandaşlarımızın; İlgili uzman tabip/tabipler tarafından muayenesi yapılarak, kişinin özel tertibatlı araç kullanması gerektiği durumlarda ilgili uzman tabip/tabipler tarafından Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu Formunun 3.kısmı; Tanı, sürücü belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek, kod ve sürücü belgesi sınıfı yazılmadan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyona sevk edilecektir. Özel tertibatlı araç kullanması uygun bulunan vatandaşlarımızın raporlarına karar kısmına ‘’İl Sağlık Müdürlüğü Özel Tertibatlı Motorlu Araç Komisyonuna sevki uygundur’’ ibaresinin yazılması gerekmektedir.

Komisyon Tarafından Verilen Karar kısmı: Sağlık Raporunun IV. Kısmı İl sağlık
müdürlüğüne gidilerek il sağlık müdür yardımcısı veya görevlendireceği il sağlık müdürlüğü görevlisinin başkanlığında kişinin sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş uzmanı/uzmanları ve valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir makine mühendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceğiniz aynı sağlık raporunun ilgili bölümüne yazılır. Bu komisyon il sağlık müdürlüğünce uygun görülen ilçelerde de oluşturulabilir. İl sağlık müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Komisyona elektrik mühendisi dâhil edilebilir. Komisyon tarafından, aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığı kontrol
edilebilir.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü olarak Mezkûr Mevzuatlarda bahsi geçen Özel Tertibatlı
Motorlu Araç Komisyonu oluşturma süreci 2016 yılı Şubat ayında tamamlanmış ve Raporların başvuruların alınması ve değerlendirilmesi süreçleri düzenli olarak devam etmektedir.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Özel Sağlık Hizmetleri Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Birimimizce sekretaryası yürütülen Özel Tertibatlı Motorlu Araç Komisyonu, İl Sağlık Müdür Yardımcımız Başkanlığında her ayın ilk haftası yapılan Komisyon toplantılarında başvuruları değerlendirmektedir. Komisyonumuz, ilgili Şube Müdürü, iki Şube Personeli, 6 asil ve 6 yedek olmak üzere 12 Uzman Hekim, bir Makine Mühendisi, bir Elektronik Mühendisinden oluşmaktadır.

YENİ EHLİYETLER
17 Nisan 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Karayolları Trafik
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 29 Aralık 2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazetede” Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2016 tarihli Sürücü Sağlık Raporu Kod Tablosu- Beyan Formu konulu resmi yazılarından da anlaşıldığı üzere anılan mevzuat değişiklikleri sonrası Sürücü ve Sürücü Adayları açısından ciddi değişikler içeren bir süreç başlamıştır.

Kısaca bahsetmek gerekirse, değişen Karayolları Trafik Yönetmeliğiningeçici onuncu
maddesinde: ‘’Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sürücü belgesi sahibi olanlar, sürücü belgelerini belirlenen süre içerisinde değiştirinceye kadar, sahip oldukları sürücü belgesi sınıfının birinci fıkrada belirtilen karşılığı olan sınıf ile kullanılan araçları sürmeye yetkilidir.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin geçici onuncu maddesinde:“H” sınıfı sürücü belgeleri,
engellinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Değiştirme işlemi sırasında sağlık raporu istenir. Engelli kişinin kullanacağı araçta bulunması gereken özel tertibat, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan listeden belirlenerek kodu ile birlikte sağlık raporuna yazılır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre
değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır.

Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.’’ Hükmü yer almaktadır.
Sürücü Belgelerinin sınıfları da yeniden düzenlenmiştir.
a) Birinci grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları,
b) İkinci grup: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları.
Olarak sınıflandırılmıştır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi